Wyznanie wiary

Mamy pełną świadomość, iż niniejsza Deklaracja Wiary jest jedynie niedoskonałą próbą „wytłumaczenia się z nadziei” (por.1P.3.15), która została w nas wzbudzona przez Słowo Boże – Biblię, jedyny, nieomylny, bezbłędny i całkowicie wystarczający autorytet we wszystkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego.

1. Wierzymy, że Biblia czyli Słowo Boże Starego i Nowego Przymierza, składające się z 66 ksiąg kanonicznych (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga. Stanowi ona wyłączną i jedyną, nieomylną, bezbłędną i bezwględną normę wiary i życia chrześcijańskiego i jest ostatecznym i w pełni wystarczającym autorytetem chrześcijańskiej nauki o Bogu, człowieku i zbawieniu. Wierzymy w zupełne natchnienie oryginalnych tekstów Pisma Świętego.

2. Wierzymy, iż każdy człowiek na skutek swego upadku znajduje się w stanie grzechu.

3. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło odkupienia dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, Jego stawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.

4. Wierzymy w jednego i jedynego Boga objawionego człowiekowi jako Ojciec i Syn i Duch Święty.

5. Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę.

6. Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie nowonarodzenia i uświęcenie grzesznika.

7. Wierzymy w nieśmiertelność duszy człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczną szczęśliwość sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.

8. Wierzymy, iż istnieje jeden, niepodzielny, powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego Ciało złożone ze wszystkich chrześcijan, czyli ludzi, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swej nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.

9. Wierzymy, że sam Pan Jezus Chrystus jest jedyną głową swojego Kościoła.

10. Wierzymy, że każdy Zbór terytorialny (lokalny) gromadzący chrześcijan, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Każdy Zbór, zgodnie z nauczaniem Nowego Testamentu, jest całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.

11. Wyznajemy nowotestamentową naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących, co wyraża się w bezwględnej równości wszystkich członków Zboru niezależnie od funkcji jakie pełnią oni w Zborze i bez względu na dary, jakimi zostali przez Boga obdarowani. Zgodnie z biblijnym nauczaniem o ludzie Bożym, odrzucamy obcy Słowu Bożemu podział na osoby „duchowne” i „świeckie”. Każdy członek Zboru ze względu na swe uczestnictwo w powszechnym kapłaństwie chrześcijan, stosownie do swych darów i uzdolnień jest w pełni odpowiedzialnym za stan Zboru, przyczynia się ze wszystkich sił do rozwoju Zboru i pełni w nim odpowiedzialne funkcje.

12. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: Chrzest i Wieczerzę Pańską.