Statut Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej

Statut stanowi załącznik do decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2007 r., znak DWRMNiE-6722-36-46/07/AC

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna, zwana dalej ,,Wspólnotą’’, jest dobrowolnym związkiem wyznaniowym zrzeszającym chrześcijan, opierających swoją wiarę na zasadach określonych przez Biblię, a przedstawionych w ,,Deklaracji wiary ” Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej, stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.

Art. 2

Celem  działalności Wspólnoty jest :

 • Głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa przy użyciu wszystkich godnych środków i przy zachowaniu przepisów ustawodawstwa państwowego;
 • Gromadzenie w jedną społeczność wierzących w Jezusa Chrystusa, na zasadach zgodnych z nauką Pisma Świętego;
 • Manifestacja jedności w Duchu Świętym ze wszystkimi wierzącymi w Jezusa Chrystusa.

Art.3

Wspólnota  realizuję swoje cele w sposób zgodny z zasadami Nowego Testamentu między innymi poprzez:

 • Organizację i przeprowadzanie nabożeństw;
 • Tworzenie i znoszenie zborów;
 • Ewangelizację masową i indywidualną;
 • Szkolenie i prowadzenie wykładów biblijnych;
 • Rozpowszechnianie Pisma Świętego;
 • Rozbudzanie i pielęgnowanie życia chrześcijańskiego i modlitwy w domach;
 • Prowadzenie nauczania zasad Ewangelii w ramach Wspólnoty dla dzieci i młodzieży;

w tym w ramach kursów i zimowisk.

 • Prowadzenie pracy duszpasterskiej;
 • Wykonywanie posług duszpasterskich takich jak: ślubu, pogrzeby, ofiarowanie dzieci, chrzest;
 • Prowadzenie pracy charytatywnej i opiekuńczej w szczególności w zakresie pomocy osobom uzależnionym, w tym poprzez zakładanie i prowadzenie specjalnych ośrodków.

Art. 4

Wspólnota jest w pełni samodzielna i autonomiczna, posiada swój własny ustrój i zarząd wewnętrzny określony w niniejszym Statucie.

Art. 5

Terenem działalność Wspólnoty jest terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, a jej siedzibą jest miasto Bielsko-Biała.

II. Członkowie Wspólnoty

Art. 6

Członkiem Wspólnoty jest osoba będąca członkiem jednego ze Zborów Wspólnoty.

Art.7

Do Zboru należą:

 • Członkowie pełnoprawni
 • Kandydaci

Art.8

Członkiem pełnoprawnym Zboru mogą być osoby przyjęte na mocy chwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru, które spełniły następujące wymagania:

 • Przyjęły Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, rodząc się na nowo z Ducha Świętego;
 • Złożyły swoim życiem dobre świadectwo wiary chrześcijańskiej;
 • Wyraziły chęć dobrowolnego przystąpienia do Zboru, otrzymując status kandydata;
 • Otrzymały za okres kandydowania pozytywną opinie Rady Zboru

Art.9

Kandydatem na członka Zboru mogą być osoby przyjęte na mocy uchwały Rady Zboru, które spełniły wymagania zawarte w art.8 pkt. 1 i 2.

Art..10

 1. Kandydat otrzymuję pełnię praw członkowskich po okresie nie krótszym niż jeden miesiąc.
 2. Ewentualne wydłużenie okresu kandydowania leży w kompetencjach Rady Zboru.
 3. Rada Zboru, na wniosek Pastora Zboru, ma prawo odebrać pełnię praw członkowskich i przywrócić status kandydata tym spośród członków Zboru, którzy swoim życiem zaprzeczają prawdom wiary chrześcijańskiej.

Art. 11

 1. Członek Wspólnoty ma prawo:
 • Brać udział w życiu Wspólnoty i realizacji jej celów;
 • Przedstawić władzom Wspólnoty propozycję i wnioski dotyczące bieżącego  funkcjonowania Wspólnoty.
 1. Członek Wspólnoty ma obowiązek:
 • Brać czynny udział w życiu Wspólnoty;
 • Przestrzegać niniejszego statutu,
 • Przestrzegać nauki wynikającej bezpośrednio z Pisma Świętego.

Art. 12

Kandydaci nie mają prawa uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w jakichkolwiek sprawach dotyczących Zboru i Wspólnoty.

Art. 13

 1. Członkostwo w Zborze wygasa przez:
 • Dobrowolne wystąpienie;
 • Wyłączenie;
 • Śmierć.
 1. Członek opuszczający Wspólnotę nie może rościć żadnych pretensji do majątku Wspólnoty i jej jednostek organizacyjnych.

III. Ustrój Wspólnoty

Art. 14

Osobowość prawną posiadają Wspólnota jako całość oraz Zbory Wspólnoty.

Art.15

Organami Wspólnoty jako całość są:

 • Synod Wspólnoty;
 • Rada Wspólnoty.

Art. 16

Organami Zboru są:

 • Ogólne Zebranie Członków Zboru;
 • Rada Zboru.

Art. 17

Wspólnotę  jako całość reprezentuję oraz zaciąga w jej imieniu zobowiązania majątkowe dwóch członków Rady Wspólnoty działających łącznie, w tym Prezbiter Naczelny Wspólnoty

Art. 18

Zbór jako osobę prawną reprezentuje oraz zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe dwóch członków Rady  Zboru działających łącznie, w tym Pastor Zboru.

IV. Wspólnota jako całość

Art. 19

Synod Wspólnoty jest organem stanowiącym Wspólnoty jako całość.

Art. 20

Do kompetencji Synodu Wspólnoty w szczególności należy:

 • Określenie szczegółowych celów działalności Wspólnoty;
 • Uchwalenie i zmiana Statutu Wspólnoty;
 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Wspólnoty;
 • Powoływanie i odwoływanie Prezbitera Naczelnego Wspólnoty;
 • Decydowanie o przynależnościach Wspólnoty do krajowych i zagranicznych organizacji międzykościelnych;
 • Decydowanie w sprawie rozwiązania Wspólnoty.

Art.21

 1. Synod Wspólnoty składa się z delegatów Zborów Wspólnoty, wybranych spośród członków Zborów oraz członków Rady Wspólnoty.
 2. Zbór, w którego skład wchodzi do 30 pełnoprawnych członków wybiera jednego delegata do Synodu Wspólnoty.
 3. Zbór, w którego skład wchodzi powyżej 30 pełnoprawnych członków wybiera dwóch delegatów do Synodu Wspólnoty.
 1. Synod Wspólnoty zwoływany jest przez Radę Wspólnoty w trybie zwyczajnym raz na 5 lat.
 2. Synod Wspólnoty może być zwołany w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie, lecz nie później niż na 6 miesięcy przed datą zwyczajnego Synodu Wspólnoty. Żądanie zwołania Synodu Wspólnoty w trybie nadzwyczajnym jest skuteczne, gdy popiera go na piśmie co najmniej 1/3 ogółu Zborów Wspólnoty.
 3. Uchwały Synodu Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 4. W sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Wspólnoty uchwały zapadają większością co najmniej 9/10 głosów przy obecności co najmniej 9/10 ogółu delegatów.
 5. Procedurę obrad Synodu Wspólnoty określa uchwalony przezeń Regulamin.

Art.22

Rada Wspólnoty jest organem wykonawczym Wspólnoty jako całości.

Art.23

Do kompetencji Rady Wspólnoty  należy:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Wspólnoty;
 • Decydowanie o utworzeniu, przekształcaniu i zniesieniu Zborów;
 • Wiążące rozstrzyganie sporów między Zborami;
 • Decydowanie o wpisie na listę Pastorów i o skreśleniu z niej;
 • Zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Wspólnoty jako całości;
 • Tworzenie, przekształcanie, znoszenie i sprawowanie nadzoru nad innymi niż Zbory jednostkami organizacyjnymi Wspólnoty i nadawanie im Statutów.

Art.24

 1. Rada Wspólnoty składa się z co najmniej 5 a nie więcej  niż 9 członków wybranych przez Synod Wspólnoty na okres lat 5, w tym z Prezbitera Naczelnego Wspólnoty, który jest członkiem Rady z urzędu.
 2. Radzie Wspólnoty przewodniczy Prezbiter Naczelny Wspólnoty, który też zwołuje jej posiedzenia.
 3. Prezbiter Naczelny Wspólnoty czuwa nad zgodnością działalności Zborów ze Statutem  i przekłada stosowne wnioski Radzie Wspólnoty.
 4. Uchwały Rady Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej połowy członków.

Art.25

 1. Prezbitera Naczelnego Wspólnoty powołuję Synod Wspólnoty na czas nieokreślony  spośród Pastorów Zborów.
 2. Prezbiter Naczelny Wspólnoty może być odwołany prze Synod Wspólnoty w przypadku naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w art. 11 ust.2.

V. Zbory Wspólnoty

Art. 26

Zbór jest lokalną społecznością członków Wspólnoty składającą się z co najmniej 10   pełnoprawnych członków.

Art. 27

Ogólne Zebranie Członków Zboru jest organem stanowiący Zboru.

Art.28

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Zboru w należy:

 • Określanie kierunków rozwoju i działania Zboru;
 • Powoływanie i odwoływanie Rady Zboru;
 • Decydowanie o obrocie majątkiem nieruchomym Zboru.

Art. 29

Ogólne Zebranie Członków Zboru może na mocy swej uchwały przenieść na Radę Zboru swej kompetencji do podejmowania decyzji w określonych dziedzinach z wyjątkiem kompetencji określnej w art. 28 pkt 2.

Art. 30

 1. Ogólne Zebranie Członów Zboru odbywa się dwa razy do roku w trybie zwyczajnym.
 2. Ogólne Zebranie Członków Zboru może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na  wniosek Rady Zboru.
 3. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru zapadają kwalifikowaną większością głosów 2/3 w glosowaniu jawnym, jeżeli przepis szczególny Statutu nie stanowi inaczej.
 4. W głosowaniu zawsze dąży się do jednomyślności. Do ważności uchwał wymagana jest obecność 3/4 ogólnej liczby Członków Zboru.

Art.31

Bieżącą działalnością Zboru kieruje Rada Zboru ( Starsi  Zboru )będąca organem wykonawczym uchwał Ogólnego Zebrania Członków Zboru.

Art. 32

Rada Zboru:

 • Czuwa nad czystością nauki i życia Zboru
 • Kieruje działalnością gospodarczą Zboru
 • Podejmuje decyzje w zakresie innych spraw nie należących do wyłącznej  kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Zboru

Art.33

 1. Starsi Zboru powoływani są spośród pełnoprawnych członków Zboru przez Ogólne Zebranie Członków Zboru większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zboru. Według tych samych zasad głosowania odwołuje się Starszych Zboru.
 2. Starszy Zboru może być zwolniony ze sprawowania tej funkcji na własny wniosek.
 3. Działalności Rady Zboru przewodniczy Pastor Zboru
 4. Starsi Zboru (również Pastor), którzy przestają pełnić swe funkcje są zwykłymi członkami Zboru.

Art. 34

 1. Pastor Zboru sprawuje szczególną pieczę nad życiem Zboru.
 2. Pastor jest powoływany i odwoływany przez Radę Zboru ze swojego składu większością 2/3 ogólnej liczby członków Rady
 3. W ciągu 14 dni od dnia głosowania Rady Zboru zgłasza wybór Pastora do Rady  Wspólnoty, która w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia może wyrazić umotywowany +
 4. sprzeciw wobec wyboru.

Art.35

 1. Diakoni (Diakonise) Zboru wspierają służbę Starszych Zboru.
 2. Diakoni ( Diakonise) Zboru powoływani są przez Ogólne Zebranie Członków Zboru spośród mężczyzn lub kobiet członków Zboru według zasad określonych w art. 33 ust.1.

VI. Duchowni

Art. 36

 1. Duchownymi Wspólnoty są Pastorzy Zboru, Starsi Zboru i Diakoni ( Diakonise)
 2. Duchowni Wspólnoty są powoływani i odwoływani według zasad określonych odpowiednio w art. 33-35.
 3. Do obowiązków duchownych Wspólnoty należy sprawowanie posług religijnych.

Art. 37

Duchowni Wspólnoty posiadają uprawnienia i obowiązki osób duchownych zgodnie z przepisami prawa państwowego.

VII. Majątek Wspólnoty i Zborów

Art. 38

Majątek Wspólnoty i Zborów stanowią nieruchomości, środki gromadzone na rachunkach bankowych i fundusze.

Art. 39

Dla realizowania swych zadań Wspólnota oraz Zbory posiadają fundusze składające się z:

 • dobrowolnych składek członkowskich i ofiar
 • wpływów z działalności gospodarczej i innej zgodnej z obowiązującymi przepisami:
 • darowizn i zapisów

VIII. Postanowienia końcowe

Art.40

 1. Wspólnota może się rozwiązać na mocy uchwały Synodu Wspólnoty powziętej  większością kwalifikowaną 9/10 głosów, przy obecności 9/10 ogólnej liczby delegatów Wspólnoty.
 2. O przeznaczeniu majątku Wspólnoty pozostałego po jej rozwiązaniu decyduje uchwała  podjęta zwykła większością głosów na Synodzie Wspólnoty dokonującym rozwiązania Wspólnoty.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Wspólnoty powinien być przeznaczony na cele kultowe lub charytatywno-opiekuńcze albo przekazany innym kościołom ewangelicznym (ewangelikalnym).

Art. 41

Zmiana Statutu może być dokonana przez Synod Wspólnoty na mocy uchwały powziętej  większością kwalifikowaną 3/4 głosów delegatów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby delegatów.

TOP